Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb in Drugi javni razpis kreditov in garancij za MSP v okviru RGS za Podravje

 

Mariborska razvojna agencija je 11. 3. 2016 v Uradnem listu RS št. 19/2016 objavila Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb ter Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.

Predmet javnih razpisov je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in izbranimi bankami.

Rok za prijavo na razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb je 30. 4. 2016, rok za prijavo na razpis kreditov in garancij pa je 22. 4. 2018 do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

 

V Drugem javnem razpisu za sofinanciranje manjših začetnih naložb, objavljen v UL  št. 19/2016 z dne 11.3.2016, se spremeni prvi odstavek Tč.6. Merila za izbor upravičencev in pravilno glasi:

»Merila za ocenjevanje vlog so opredeljena v razpisni dokumentaciji v okviru razpisa RGS. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112. Pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija za bančni kredit in najmanj 50 doseženih točk v ocenjevanju po merilih. »

V Drugem javnem razpisu kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje, objavljen v UL  št. 19/2016 z dne 11.3.2016, se spremeni tretji odstavek na strani 9, tč.7. Merila za izbor upravičencev in pravilno glasi:

Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112. Pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 50 točk. »

 

V skladu z navedenim, so se spremenila tudi Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog.

 

 

Besedilo razpisov in razpisna dokumentacija:

Drugi JR za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Drugi-JR-kreditov-in-garancij-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja-v-okviru-RGS-za-Podravje.pdf

Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

OBR 1-1 -Prijavni list za pridobitev garancije

OBR 1-2 – Prijavni list za pridobitev garancije in nepovratnih sredstev

OBR 2 – pristopna izjava v RGS Podravje

OBR 3 – Izjava o prejetih drzavnih pomoceh

OBR 4 – Izjava prijavitelja

OBR 5 – pogodba o izdaji garancije – vzorec

OBR 6 – Besedilo garancije – vzorec

OBR 7 – Pogodba za sofinanciranje manjsih zacetnih nalozb

OBR 8 – Vzorec zahtevka za koriscenje kredita

OBR 9 – Vzorec vmesnih in koncnih porocil RGS Podravje

OBR 10 – Oprema ovojnice

Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS

Navodila za izracun visine drzavne pomoci na podlagi kredita z garancijo

Navodilo za nakazilo clanarine v Regijski garancijski shemi za Podravje

Vprašanja in odgovori do 15.4.2016